มอบเงินสนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
มอบเงินสนับสนุนตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.มาลัย ทวีโชติภัทร์ คณะแพทยศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงอรุณวรรณ หลำอุบล คณะทันตแพทยศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์ไทย คณะมนุษยศาสตร์
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัท อมาตยกุล คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวิภาดา เหล่าสุขสถิตย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริสรา สุขวัจนี คณะพยาบาลศาสตร์
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ เตชางกูร คณะวิทยาศาสตร์
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพจน์ ศิริไพโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ดุษฎีเมธา บัณฑิตวิทยาลัย
11.ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
12.รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล คณมนุษยศาสตร์
13.รองศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช บวรสมพงษ์ คณะสังคมศาสตร์
14.รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ บุณโยปัษฎัมภ์ คณะสังคมศาสตร์
15.รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ศุภชัย สินถาวร คณะวิศวกรรมศาสตร์
16.รองศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา กิจธรธรรม สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ สกุลกิจกาญจน์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผกาพรรณ บุญเต็ม คณะพยาบาลศาสตร์
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แอน มหาคีตะ คณะพลศึกษา
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักไทย บูรพ์ภาค คณะวิศวกรรมศาสตร์
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา จอมอุย คณะแพทยศาสตร์
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงปัญจรัตน์
โสวิทยสกุล คณะแพทยศาสตร์
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวนิดา
จงอรุณงามแสง คณะแพทยศาสตร์
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินรำไพ รุ่งเรืองจิตต์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
26.รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล ยี่ภู่ คณะเภสัชศาสตร์
27.รองศาสตราจารย์ ดร.จิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยุธยา สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
28.รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ต้นโพธิ์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิทวัส บุญญานุวัตร ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสาลินี โรจน์หิรัญสกุล คณะแพทยศาสตร์
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฑาธิป ลิ้มคุณากูล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตอุษา ขันทอง คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสุเทพ หลวงทิพย์ คณะวิทยาศาสตร์
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโท ดร.รัฐวุฒิ วงษ์วิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล คณะศึกษาศาสตร์
36.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล คณะศึกษาศาสตร์
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช คณะศิลปกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
จำนวนรูปภาพ 23
จำนวนผู้เข้าชม
134
หมวดหมู่: กิจกรรม