งานมอบเงินสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
งานมอบเงินสนับสนุนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตามที่ คณาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 7 ราย นั้น ในการนี้ มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดี โดยขอมอบเงินรางวัลสนับสนุน แก่ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ ดังกล่าว โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์มนตรี อุดมเพทายกุล คณะแพทยศาสตร์
2. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สงวนศักดิ์ ฤกษ์ศุภผล คณะแพทยศาสตร์
3. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรศรี เดชะปัญญา คณะแพทยศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร.วีรวรรณ เล็กสกุลไชย คณะแพทยศาสตร์
5. ศาสตราจารย์ ดร.สุนิตย์ สุขสำราญ คณะวิทยาศาสตร์
6. ศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณะวิทยาศาสตร์
7. ศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.เกษม สุวรรณกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทายาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 7
จำนวนผู้เข้าชม
53
หมวดหมู่: กิจกรรม