พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy

วันที่ 30 มีนาคม 2564
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตที่เข้าอบรมหลักสูตร Financial Literacy By SCB Academy

โดยเริ่มต้นมาจากการทำบันทึกข้อตกลงโครงการ Smart University ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และได้จัดอบรมหลักสูตร Financial Literacy เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเกินให้แก่นิสิต คณาจารย์และบุคลากร

เมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้ว จึงได้มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 35
จำนวนผู้เข้าชม
162
หมวดหมู่: กิจกรรม