งานปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 6 รุ่น

วันที่ 30 มีนาคม 2564
งานปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 6 รุ่น
ภาพบรรยากาศพิธีระลึกพระคุณ และอำลาอาจารย์
งานปัจฉิมนิเทศนิสิตแพทย์ปี 6 รุ่น 31 ปีการศึกษา 2563
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วรพล อร่ามรัศมีกุล ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ มศว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรสิทธิ์ ตั้งสกุลวัฒนา ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ
และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กล่าวให้โอวาทกับนิสิตแพทย์
ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3
อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 50
จำนวนผู้เข้าชม
161
หมวดหมู่: กิจกรรม