คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพผญ335 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

วันที่ 17 มีนาคม 2564
คณะพยาบาลศาสตร์ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพผญ335 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
คณะพยาบาลศาสตร์ มศว สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดย อาจารย์ ร.อ.หญิง ดร.จิรวรรณ อินคุ้ม หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ศุภธิดา จันทร์บุรี หัวหน้ารายวิชาและคณาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพผญ335 ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2 ในรูปแบบของการเรียนรู้ในสถานการณ์จำลองเสมือนจริง (Simulation) โดยการจำลองหอผู้ป่วยระยะวิกฤตอายุรกรรมและศัลยกรรม แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หอผู้ป่วยและห้องตรวจผู้ป่วยนอกนรีเวชกรรม และหอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตพยาบาลชั้นปีที่ 3 ก่อนสู่สถานการณ์จริงซึ่งสอดรับกับทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และสภาการพยาบาล
วันนี้เป็นการจัดการเรียนเป็นวันที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มาให้กำลังใจกับนิสิต
จำนวนรูปภาพ 78
จำนวนผู้เข้าชม
416
หมวดหมู่: กิจกรรม