การมอบรางวัล และแสดงความยินดี โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คัดเลือกโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

วันที่ 15 มีนาคม 2564
การมอบรางวัล และแสดงความยินดี โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 คัดเลือกโดยสภาคณาจารย์และพนักงาน เข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
จำนวนรูปภาพ 10
จำนวนผู้เข้าชม
47