โครงการวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
โครงการวันมาฆบูชา
โครงการวันมาฆบูชา กิจกรรมที่ 2 "มาฆบูชาปารมี" ประจำปีงบประมาณ 2564
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
จำนวนรูปภาพ 64
จำนวนผู้เข้าชม
186
หมวดหมู่: กิจกรรม