มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1.รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร จาริยะพงศ์สกุล คณะแพทยศาสตร์
2.รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานิศวร์ โคโนะ คณะสังคมศาสตร์
5.รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด เชื้อสุวรรณทวี คณะศึกษาศาสตร์
6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทธกร บุบผัน คณะกายภาพบำบัด
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสาข์ พานิชาภรณ์ คณะกายภาพบำบัด
8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนริศรา วงศ์ทอง ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญประภา สุธรรมมา คณะพยาบาลศาสตร์
10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธ์ วรรธนะอมร คณะพยาบาลศาสตร์
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ คณะพยาบาลศาสตร์
12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ประทุมทอง คณะศึกษาศาสตร์
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แจ่มจันทร์ ศรีอรุณรัศมี คณะศึกษาศาสตร์
14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งอรุณ
โรจน์รัตนาดำรง ไชยศรี คณะศึกษาศาสตร์
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล คณะศึกษาศาสตร์
16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ โพธิ์ศรีทอง คณะศึกษาศาสตร์
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุลศักดิ์ สุขสบาย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
(ฝ่ายประถม)
18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์สินี อัครศวะเมฆ คณะศิลปกรรมศาสตร์
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ คณะศิลปกรรมศาสตร์
20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร คณะศิลปกรรมศาสตร์
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ คณะศิลปกรรมศาสตร์
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร คณะศิลปกรรมศาสตร์
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ใจสุดา คณะศิลปกรรมศาสตร์
27.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ เติมประเสริฐสกุล คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐยา ประดิษฐสุวรรณ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
30.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์ คณะสังคมศาสตร์
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย มุกสง คณะสังคมศาสตร์
32.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์
สูญสิ้นภัย ชยันตราคม คณะสังคมศาสตร์
33.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา สาลีหมัด บัณฑิตวิทยาลัย
35.รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ ปัญญาตระกูล คณะศิลปกรรมศาสตร์
36.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต วิริยะโรจน์ คณะแพทยศาสตร์
37.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ไกรยศ เกียรติสุนทร คณะแพทยศาสตร์
38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรใจ ลี่ทองอิน คณะศึกษาศาสตร์
39.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช คณะศิลปกรรมศาสตร์
40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรินทร์ ตาก้อนทอง สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
จำนวนรูปภาพ 33
จำนวนผู้เข้าชม
260
หมวดหมู่: กิจกรรม