พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 มกราคม 2564
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจผ่านระบบออนไลน์ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก ระหว่าง
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Haute École de Joaillerie École Provençale de Joaillerie ประเทศฝรั่งเศส
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 26
จำนวนผู้เข้าชม
216
หมวดหมู่: MOU