มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 21 ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัยมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนผู้ที่ได้การอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศิริสุนทราลักษณ์ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชชากร จารุศิริ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท บริบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา ศกุนตนาค คณะศึกษาศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิ มูลศิลป์ คณะสังคมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ธนยศ อริสริยวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราธร ปัญญางาม คณะวิศวกรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ถนัด จินตโกศล วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพีร์ อภิชาติสกล คณะสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน คณะพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ คณะพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ คณะพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉริยะ อเนก คณะพลศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา ลี้ศัตรูพ่าย คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีย์ญา กลิ่นน้ำหอม คณะมนุษยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐิกา สุวรรณาศรัย คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิรา ลำดวนหอม คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรพี เศรษฐรักษ์ ตันเจริญวงศ์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา สาธิตพร สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 18
จำนวนผู้เข้าชม
198
หมวดหมู่: กิจกรรม