พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือวนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วันที่ 18 ธันวาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือวนการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ กับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
มศว ร่วมมือ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการเป็นเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการศึกษา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายช่องทางการเผยแพร่และรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาระหว่างกัน อาทิด้านกิจกรรมวิชาการ การแนะแนวและให้คำแนะนำ ตลอดจนข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์อันดี การพัฒนาความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการในด้านต่างๆ

โดยมี ร.ศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒลงนามร่วมกับ ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราณกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนรูปภาพ 41
จำนวนผู้เข้าชม
500