โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 - วันที่ 17 ธันวาคม 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายสื่อสารองค์กร ระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 โดยในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจากคุณอานนท์ ราชดารา มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการอบรมเรื่อง การสร้าง Infographic เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Canva

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก อ.อธิป เตชะพงศธร มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการอบรมเรื่อง การตัดต่อและสร้างสรรค์คลิปวิดีโอด้วย Adobe Premiere Pro

และวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก คุณกฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบูลผล มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการอบรมเรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพด้วย Adobe Photoshop และ Adobe Lightroom ณ ห้องฝึกอบรม (Training Room 102) ชั้น 1 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มศว
จำนวนรูปภาพ 219
จำนวนผู้เข้าชม
170
หมวดหมู่: กิจกรรม