โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม

วันที่ 15 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 2 ภาคกลางและภาคเหนือ
โรงเรียนนวมินทรชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์
วันที่ 15 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 74
จำนวนผู้เข้าชม
41
หมวดหมู่: กิจกรรม