โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม(อโศกโมเดล)

วันที่ 9 ธันวาคม 2563
โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม(อโศกโมเดล)
โครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม(อโศกโมเดล) กิจกรรมที่ 1 การจัดกิจกรรม และสร้างพื้นที่สุขภาวะ : การเสวนาเรื่องการเปิดพื้นที่สุขภาวะสำหรับชุมชนเมืองย่านอโศกและกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ณ ลาน SWUNIPLEX (สวูนิเพล็กซ์) ลานกิจกรรมอโศกมนตรี
จำนวนรูปภาพ 139
จำนวนผู้เข้าชม
286
หมวดหมู่: กิจกรรม