พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 7 ธันวาคม 2563
พิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และพิธีปฏิญาณตนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 119
จำนวนผู้เข้าชม
388
หมวดหมู่: กิจกรรม