จัดโครงการบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563
จัดโครงการบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการบุคลากรสายวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง “ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?”
ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
บรรยาย หัวข้อ รื่อง “ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานครชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 22
จำนวนผู้เข้าชม
50
หมวดหมู่: กิจกรรม