พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

วันที่ 3 ธันวาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 32
จำนวนผู้เข้าชม
243
หมวดหมู่: MOU