เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Piedmont International University

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Piedmont International University
Dr.Sandeep Gopalan, Vice Chancellor ผู้เเทนจาก Piedmont International University เข้าพบ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.วรินทรา ศิริสุทธิกุล ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์ เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
จำนวนรูปภาพ 23
จำนวนผู้เข้าชม
301