โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อส่งเสริมการพัฒนาชุมชนที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบทุนให้แก่นิสิตที่ได้รับทุน 70 ปี มศว

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก คุณ สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 73
จำนวนผู้เข้าชม
157
หมวดหมู่: กิจกรรม