โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาสังคมวิทยาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ เพื่อความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 : การบรรยายพิเศษหัวข้อ "มุมมองการศึกษาไทยกับบทบาทความครูยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21" โดย ฯพณฯ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนี้ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ ได้กล่าวตอนรับ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์
จำนวนรูปภาพ 45
จำนวนผู้เข้าชม
78
หมวดหมู่: กิจกรรม