การประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
การประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใส
[สำนักงานสภามหาวิทยาลัย]
กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 27
จำนวนผู้เข้าชม
30
หมวดหมู่: กิจกรรม