พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 30

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รุ่นที่ 30
พิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ ๓๐ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้มอบรางวัลและกล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิตแพทย์
ในวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น ๓ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 303
จำนวนผู้เข้าชม
259
หมวดหมู่: กิจกรรม