กิจกรรมมอบรางวัลการประกวด Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมมอบรางวัลการประกวด Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award)
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดให้มีกิจกรรมการประกวด
Global SDGs Excellence Award (Go-SE Award) ขึ้น ซึ่งมีโครงการที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 18 โครงการ
โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบเงินรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 13
จำนวนผู้เข้าชม
46
หมวดหมู่: กิจกรรม