โครงการพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563
โครงการพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาผู้บริหารสายปฏิบัติการ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคลได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
การบรรยาย "ภาวะผู้นำและการบริหารจัดการทีมงาน" โดย รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร
เสวนา เรื่อง การทำงานเป็นทีมเพื่อความสำเร็จขององค์กร นำทีมโดย ผู้อำนวยการส่วนงานภายในสำนักงานอธิการบดี
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม Lancaster Bangkok
จำนวนรูปภาพ 128
จำนวนผู้เข้าชม
113
หมวดหมู่: กิจกรรม