คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 39
จำนวนผู้เข้าชม
34
หมวดหมู่: กิจกรรม