โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การทำผลงานจากงานประจำเพื่อประกอบการขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับชำนาญการงานพิเศษและระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การทำผลงานจากงานประจำเพื่อประกอบการขอเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ระดับชำนาญการงานพิเศษและระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวนรูปภาพ 20
จำนวนผู้เข้าชม
55