พิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

วันที่ 23 ตุลาคม 2563
พิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
พิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เจ้าเมืองอุดรธานี
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ หน้าพระอุโบสถ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
จำนวนรูปภาพ 91
จำนวนผู้เข้าชม
143
หมวดหมู่: กิจกรรม