วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ

วันที่ 7 ตุลาคม 2563
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุฯ
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมนันทปัญญา ชั้น1 โซนบี อาคารเรียนและปฏิบัติการ
จำนวนรูปภาพ 75
จำนวนผู้เข้าชม
36
หมวดหมู่: กิจกรรม