พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

วันที่ 5 ตุลาคม 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้อง 4-1608 ชั้น 16 อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
จำนวนรูปภาพ 82
จำนวนผู้เข้าชม
248
หมวดหมู่: MOU