งานกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

วันที่ 29 กันยายน 2563
งานกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
งานกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2563 ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมนันทปัญญาชั้น 1 โซนบี อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 139
จำนวนผู้เข้าชม
145
หมวดหมู่: กิจกรรม