พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วันที่ 16 กันยายน 2563
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
“การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ”
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ อาคารวิจัย 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
จำนวนรูปภาพ 50
จำนวนผู้เข้าชม
107
หมวดหมู่: MOU