วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี 2563

วันที่ 16 กันยายน 2563
วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ และวัน ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ประจำปี 2563
[16 กันยายน] 71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวัน ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี คณะศึกษาศาสตร์ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัย อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีตัวแทนสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์กล่าวปฏิญาณในพิธีประกาศตนเป็นศิษย์มีครู "สืบสานอุดมการณ์ ปราชญ์ผู้ทรงศีล" ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ลานคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 57
จำนวนผู้เข้าชม
672
หมวดหมู่: กิจกรรม