การประชุมคู่มือการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 15 กันยายน 2563
การประชุมคู่มือการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดการประชุมร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างคู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564และตัวชี้วัดแบบสมดุล 4 มิติ

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องหอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 2 (หอประชุมเล็ก) ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
จำนวนรูปภาพ 21
จำนวนผู้เข้าชม
35
หมวดหมู่: กิจกรรม