ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการจัดการ การคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันที่ 28 สิงหาคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบการจัดการ การคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ส่วนพัฒนาความยั่งยืน นำโดย ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ อาจารย์ ดร.ณภัทร โพธิ์วัน อาจารย์ รักไทย บูรพ์ภาค และเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาความยั่งยืน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาระบบการจัดการ การคัดแยกขยะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 91
จำนวนผู้เข้าชม
43
หมวดหมู่: กิจกรรม