โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน Born Strong 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 2563
โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน Born Strong 2563
โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน Born Strong 2563
ในโอกาสนี้ รศ.ดร. สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน
เวทีเสวนาเรื่อง การปรับตัวของตลาดเครื่องประดับไทยในอนาคต โดย ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

เมื่อวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ ลานแฟชั่น แกลลอรี่ 2 ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
จำนวนรูปภาพ 90
จำนวนผู้เข้าชม
33
หมวดหมู่: กิจกรรม