เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ The State University of New York at Albany

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ The State University of New York at Albany
รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Ms. Cynthia Look, Assistant Director of International Admission & Recruitment, Center for International Education & Global Strategy, The State University of New York at Albany ประเทศสหรัฐอเมริกา และคณะ พร้อมด้วย คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนรูปภาพ 20
จำนวนผู้เข้าชม
10