เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ IST University of Applied Sciences for Management

วันที่ 6 มีนาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ IST University of Applied Sciences for Management
รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานการประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Professor Dr. Katrin Gessner-Ulrich, President, IST University of Applied Sciences for Management ประเทศเยอรมนี และคณะ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม และคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 6 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมเอกฉันท์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 47
จำนวนผู้เข้าชม
28