ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย อาจารย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจากงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 22 คน เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ มศว ประสานมิตร โดยส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว ได้นำเสนอวีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย วีดิทัศน์แนะนำหน่วยงานและการดำเนินงานของงานด้านการสื่อสารองค์กรอย่างครอบคลุมทั้งงานสื่อสารภายในองค์กรและงานสื่อสารภายนอก ภายหลังได้นำคณะผู้ศึกษาดูงานชมมหาวิทยาลัยโดยรอบ พร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานสื่อสารองค์กรแก่กันและกัน ในการมุ่งสู่การพัฒนาการทำงานด้านงานประชาสัมพันธ์อย่างแข็งแกร่ง
จำนวนรูปภาพ 70
จำนวนผู้เข้าชม
55
หมวดหมู่: กิจกรรม