พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช โดยมี ผศ.ดร.ปฐมทัศน์ จิระเดชะ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวรายงาน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ รศ.นพ. อนันนต์ มโนมัยพิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 30
จำนวนผู้เข้าชม
30
หมวดหมู่: MOU