70 ปี ศรีสง่ามหานคร

วันที่ 28 มิถุนายน 2562
70 ปี ศรีสง่ามหานคร
70 ปี มศว อธิการบดี ประกาศ เป็นยุคแห่งความร่วมมือและการรับใช้สังคม ​

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว ) จัดงาน 70 ปี ศรีสง่ามหานคร เพื่อเป็นการสรุปผลการดำเนินงานและบอกเล่าเรื่องราวของ มศว จากอดีต สู่ปัจจุบัน และทิศทางในอนาคต โดยปัจจุบัน มศว มีอายุ ครบ 70 ปี โดยพัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา และสถาปนาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีนิสิตปัจจุบันกว่า 24000 คน และศิษย์เก่า กว่า 3 แสนคน เปิดการเรียนการสอน 171 หลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยได้รับการจัดอันดับจาก SCIMAGO INSTITUTIONS RANKINGSRANKINGS ด้านนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา ลําดับที่ 2 ของประเทศไทย และ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS โดย TIME HIGHER EDUCATION ด้านคุณภาพการศึกษา ลําดับที่ 4 ของประเทศ​โดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนิสิตเข้าศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปีละกว่า 6,000 คน ซึ่งสวนกระแสกับยอดสถิติในภาพรวมของประเทศที่จำนวนผู้เรียนน้อยลง โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีผู้สมัครคัดเลือกเข้า มศว ผ่านระบบ TCAS รวมทุกรอบ กว่า 70,000 คน

ในวาระครบรอบ 70 ปีของมหาวิทยาลัย ยังได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ "70 ปี 70 ทุน มศว คืนสู่สังคม " โดยมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ให้กับผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม จิตอาสา หรืองานเพื่อสังคม ในช่วงปีการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2563​ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ได้กล่าวถึงทิศทางในอนาคต ของ มศว ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งความร่วมมือ และการทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งรวมถึงภาคเอกชนและระดับนานาชาติ โดยนำความชำนาญจากการปฏิบัติจริงของภาคเอกชนมาสู่ห้องเรียนและนําเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัยอันเป็นความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร มาใช้ในด้านการศึกษา รวมถึงการแลกเปลี่ยนนิสิต คณาจารย์ นักวิจัย กับต่างประเทศ การเปิดรับนิสิตนานาชาติเพิ่มมากขึ้น อาทิ ประเทศจีน และอินเดีย เพื่อสร้างบรรยากาศสังคมการเรียนรู้แบบสากลในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ มศว ยังผลักดันมหาวิทยาลัยไปตามบทบาทของ "มหาวิทยาลัยรับใช้สังคม" โดยนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ ของทุกคณะในมหาวิทยาลัยไปสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อสังคม ซึ่งที่ผ่านมา มศว ได้จัดสรรงบประมาณกว่าปีละ 100 ล้านบาท โดยเกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน กว่า 100 โครงการในแต่ละปี โดยในอนาคต มศว จะมุ่งส่งเสริมการรับใช้สังคมที่เน้นในด้านการเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นและจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องนำองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไปสนับสนุนเพื่อช่วยป้องกัน แก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา​สำหรับเป้าหมายในอนาคตของ มศว คือการละลายเส้นกั้นแบ่งคณะให้เกิดหลักสูตรบูรณาการร่วมกัน พร้อมกับพัฒนาความเป็นนานาชาติ และสร้างความโดดเด่นในหลักสูตรเฉพาะทางที่ตรงกับความต้องการในอนาคต มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตนิสิต บุคลากร และผลักดันคุณลักษณะของนิสิตในโลกที่อนาคตต้องการ มศว จะเป็นรากฐานการศึกษาของประเทศ ที่สนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต​

ทิ้งท้าย อธิการบดี ยังได้กล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ได้มีส่วนในการสนับสนุนพันธกิจต่างๆของมหาวิทยาลัยให้ลุล่วงเสมอมา และเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศผ่านกระบวนทางการศึกษาต่อไป
จำนวนรูปภาพ 180
จำนวนผู้เข้าชม
84
หมวดหมู่: กิจกรรม