พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2562
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 50
จำนวนผู้เข้าชม
13
หมวดหมู่: กิจกรรม
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและกรุงเทพมหานครว่าด้วยความร่วมมือการผลิตบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการดูแล โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ วันที่ 2กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาสัย ชั้น18 อาคาร นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ตร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ