บันทึกความตกลงเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัย

วันที่ 15 สิงหาคม 2562
บันทึกความตกลงเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มศว ศึกษาดูงานและลงนามบันทึกความตกลงเครือข่ายความร่วมมือ ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานของรัฐ ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ พร้อมด้วย อาจารย์ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และอาจารย์ศิริรัตน์ โกศการิกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ลงนามเป็นพยาน ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
จำนวนรูปภาพ 87
จำนวนผู้เข้าชม
94
หมวดหมู่: MOU