พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มศว กับ IDP

วันที่ 3 กันยายน 2562
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มศว กับ IDP
พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ IDP Education Thailand โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นตัวแทนร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้
จำนวนรูปภาพ 35
จำนวนผู้เข้าชม
38
หมวดหมู่: MOU