เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Guangxi University for Nationalities ประเทศจีน

วันที่ 29 มีนาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Guangxi University for Nationalities ประเทศจีน
วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. Professor Li Donglong, Dean, School of International Education, Guangxi University of Science and Technology (GXUST) ประเทศจีน พร้อมคณะรวม 5 คน เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร พร้อมคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 30
จำนวนผู้เข้าชม
40