การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Meiji University

วันที่ 26 มิถุนายน 2562 - วันที่ 27 มิถุนายน 2562
การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Meiji University
คณะผู้เเทนจาก Meiji University เข้าพบ รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และ ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 946 ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี
จำนวนรูปภาพ 18
จำนวนผู้เข้าชม
22