โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฎิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการอบรม “SWU BEST: Effective Online Teaching”

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฎิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการอบรม “SWU BEST: Effective Online Teaching”
โครงการส่งเสริมอาจารย์ให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อการปฎิรูปการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 โครงการอบรม “SWU BEST: Effective Online Teaching” ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฏาคม 2563 ผ่านระบบออนไลน์
จำนวนรูปภาพ 80
จำนวนผู้เข้าชม
29
หมวดหมู่: กิจกรรม