วันลอยกระทง มศว

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
วันลอยกระทง มศว
บรรยากาศงานลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม กรุงรัตนโกสินทร์ ในโอกาสนี้ รศ.ดร.ทพ.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน รองอธิการบดีฝายบริหารได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 169
จำนวนผู้เข้าชม
688
หมวดหมู่: กิจกรรม